O nas

Statut Fundacji Przecinek

STATUT FUNDACJI PRZECINEK

z dnia 16.11.2015 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja „Przecinek” (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Fundatora w osobie Andżeliki Kolebuk zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10.11.2015 roku w Lublinie.

 2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Lublin.

 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z celami statutowymi.

§ 5

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. wspierania rozwoju inicjatyw kulturalnych, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 2. wspierania i animowania aktywności społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży;

 3. popularyzacji rozwoju intelektualnego społeczeństwa;

 4. wspierania innowacyjnej literatury;

 5. popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

 6. promowania i wspierania organizacji i ruchów społecznych oraz artystycznych;

 7. działań wspomagających integrację środowiska pisarzy;

 8. promowania i wspierania powszechnego programu edukacji;

 9. działalności charytatywnej;

 10. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym patriotyzmu lokalnego;

 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez angażowanie biznesu w działalność literacką;

 12. działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności w ramach nieodpłatnej działalności polegającej m.in. na:

 1. prowadzeniu działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy;

 2. prowadzeniu poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;

 3. rzecznictwu interesów grup marginalizowanych społecznie;

 4. działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej;

 5. współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 6. uczestniczeniu w projektowaniu, produkcji i udostępnianiu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność charytatywną w Polsce,

 7. finansowaniu działań i projektów związanych z działalnością statutową,

 8. chronieniu, pozyskiwaniu, administrowaniu, wykorzystywaniu i rozporządzaniu majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;

 9. rozwijaniu moralnego i finansowego wsparcia dla działalności charytatywnych i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;

 1. Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8

Za przedmiot działalności gospodarczej fundacji należy wskazać następujące aktywności:

 1. Pozostała działalność wydawnicza.

 2. Wydawanie książek.

 3. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 4. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 5. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

 6. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.

 7. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 8. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 9. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 10. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 11. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 12. Sprzedaż detaliczna napoi bezalkoholowych.

 13. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 14. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 9

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.


§ 10

Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania. Fundacja przeznacza kwotę 1.000,00 zł (tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 12

Powyższy majątek Fundacji opisany w § 11 w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej i może być powiększony o środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania

§ 13

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. świadczenia Fundatora;

 2. darowizn, spadków i zapisów;

 3. odsetek bankowych;

 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

 5. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

 7. funduszy Unii Europejskiej;

 8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

 1. Majątek Fundacji może powiększyć dowolne (w szczególności pochodzące z funduszu publicznego – zagranicznego lub krajowego, a także od osób fizycznych) przysporzenie.

§ 14

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności statutowej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§ 16

 1. Organem Fundacji jest:

 1. Zarząd Fundacji

 2. Rada Fundacji

 1. Mocą niniejszego statutu powołuje się pierwszy Zarząd, którego skład jest dwuosobowy – Prezesem Fundacji zostaje Sylwia Rudzka, a członkiem Zarządu Andżelika Kolebuk.


§ 17

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, przy czym pierwszego Prezesa Zarządu wskazuje Fundator. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundatorów, która również decyduje o ich liczbie. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Rady Fundatorów.

 4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.

 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 18

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

 2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;

 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

 6. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;

 7. ustalanie planów działania Fundacji;

 8. realizowanie bieżącej działalności;

 9. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

 10. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

 11. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

 12. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

 13. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

 14. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

 1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatora lub Rady Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:

1) radę programową;

2) radę honorową;

3) zespoły doradcze.

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 21

 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich jego członków.

 2. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

 3. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 22

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

§ 23

 1. Rada Fundacji prowadzi działania nadzorcze nad Zarządem Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, przy czym pierwszego Prezesa Rady Fundacji wskazuje Fundator. Prezes Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji.

 3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.

 4. Członkowie Rady Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 5. Członkowie Rady Fundacji mogą składać rezygnację ze sprawowanej funkcji na ręce Rady Fundacji bądź Zarządu Fundacji.

 6. Pierwszych członków Rady Fundacji powołuje w uchwale Fundator. Następnych członków Rady Fundacji może powołać sama Rada Fundacji.

 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji, a przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Do przypadków tych zaliczają się okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady albo powodują utratę zaufania do danego członka Rady.

§ 24

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

– prowadzenie działań kontrolnych i opiniujących fundacji, w tym żądania wyjaśnień na piśmie od Zarządu Fundacji lub jakiegokolwiek Członka Zarządu Fundacji, lub pracownika Fundacji w zakresie działalności Fundacji;

– wybór nowych członków Zarządu;

– przyjmowanie rezygnacji członków Zarządu;

– podejmowanie uchwał w zakresie niezastrzeżonym dla Zarządu lub Fundatora;

– odwoływanie członków Zarządu;

– podejmowanie uchwał w zakresie zmiany celu fundacji.

§ 25

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich jej członków.

 2. Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos.

 3. Rada Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26

Jedynym uprawnionym do zmiany statutu organem jest Rada Fundacji.