O nas

Statut Fundacji Przecinek

STATUT FUNDACJI
PRZECINEK

z dnia 16.11.2015 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja
  przecinek (zwana
  dalej: „Fundacją”)
  ,
  ustanowiona została przez Fundatora w osobie Andżeliki Kolebuk
  zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym
  sporządzonym w dniu 10.11.2015 roku w Lublinie.
 2. Niniejszy statut Fundacji jest
  zwany dalej „Statutem”.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego
  ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach
  obcych.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość
  Lublin.
 2. Fundacja działa na obszarze
  Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz
  inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z
  odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może być członkiem
  organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5

Do celów statutowych Fundacji należy
działalność na rzecz i w zakresie:

 1. wspierania rozwoju inicjatyw
  kulturalnych, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem
  społecznym;
 2. wspierania i animowania aktywności
  społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży;
 3. popularyzacji rozwoju
  intelektualnego społeczeństwa;
 4. wspierania innowacyjnej literatury;
 5. popularyzacji czytelnictwa wśród
  dzieci, młodzieży i dorosłych;
 6. promowania i wspierania organizacji
  i ruchów społecznych oraz artystycznych;
 7. działań wspomagających integrację
  środowiska pisarzy;
 8. promowania i wspierania
  powszechnego programu edukacji;
 9. działalności charytatywnej;
 10. podtrzymywania i upowszechniania
  tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
  narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym patriotyzmu lokalnego;
 11. działalności wspomagającej rozwój
  gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez angażowanie
  biznesu w działalność literacką;
 12. działalności wspomagająca rozwój
  wspólnot i społeczności lokalnych;

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele w
  ramach nieodpłatnej działalności w szczególności poprzez:

  • prowadzenie działań zmierzających
   do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy;
  • prowadzenie poradnictwa
   obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
   samodzielność obywateli;
  • rzecznictwo interesów grup
   marginalizowanych społecznie;
  • działalność edukacyjną, wydawniczą
   i badawczą;
  • współpracę z władzami
   samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
   wymienionym w celach działania Fundacji.
  • uczestniczenie w projektowaniu,
   produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów
   edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i
   rozwijać działalność charytatywną w Polsce,
  • finansowanie działań i projektów
   związanych z działalnością statutową,
  • chronienie, pozyskiwanie,
   administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem
   Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z
   obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
  • rozwijanie moralnego i finansowego
   wsparcia dla działalności charytatywnych i współdziałanie z innymi
   organizacjami na tym polu;
 2. Fundacja nie może:
  • udzielać pożyczek lub zabezpieczać
   zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub
   pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów
   Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
   wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
   linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
   drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
   lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywać majątku na rzecz
   członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób
   bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
   szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
   preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywać majątku na rzecz
   członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób
   bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
   że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów
statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych,
osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi
Fundacji.

§ 8

Fundacja może ustanawiać medale,
odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je
osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej
Fundacji.

§ 9

Właściwym ministrem jest Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz
założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 1.000,00 zł
(tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a
także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

 1. Dochody Fundacji pochodzą w
  szczególności z:

  • świadczenia Fundatora;
  • darowizn, spadków i zapisów;
  • odsetek bankowych;
  • dochodów ze zbiórek i imprez
   publicznych;
  • dotacji i subwencji osób prawnych
   oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • dochodów z majątku nieruchomego i
   ruchomego, praw majątkowych;
  • funduszy Unii Europejskiej;
  • funduszy przekazanych przez
   jednostki administracji rządowej i samorządowej;
 2. Majątek Fundacji może powiększyć
  dowolne (w szczególności pochodzące z funduszu publicznego –
  zagranicznego lub krajowego, a także od osób fizycznych)
  przysporzenie.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z subwencji,
  darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych
  celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili
  inaczej.
 2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę
  przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności statutowej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do
dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§ 14

 1. Organem Fundacji jest:
  • Zarząd Fundacji
 2. W przypadku wystąpienia takiej
  potrzeby Fundator może ustanowić Radę Fundacji, co będzie wymagało
  dokonania odpowiedniej zmiany statutu.
 3. Mocą niniejszego statutu powołuje
  się pierwszy Zarząd, którego skład jest dwuosobowy – Prezesem
  Fundacji zostaje Sylwia Rudzka, a członkiem Zarządu Andżelika
  Kolebuk.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w
  stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1
  (jednej) do 3 (trzech) osób, przy czym Prezesa Zarządu wskazuje
  Fundator. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje i
  odwołuje Fundator, który również decyduje o ich liczbie. Członkowie
  Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na
  czas nieoznaczony.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać
  z Fundacją w stosunku pracy.

§ 16

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji
  należy:

  • reprezentowanie Fundacji wobec osób
   trzecich;
  • sprawowanie pieczy nad majątkiem
   Fundacji;
  • kierowanie bieżącą działalnością
   Fundacji;
  • uchwalanie regulaminów i aktów
   wewnętrznych Fundacji;
  • przyjmowanie darowizn, spadków i
   zapisów;
  • podejmowanie decyzji o
   przystąpieniu do spółek, fundacji;
  • ustalanie planów działania
   Fundacji;
  • realizowanie bieżącej działalności;
  • decydowanie o zatrudnieniu,
   zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i
   nagrody dla pracowników Fundacji;
  • tworzenie i znoszenie jednostek
   organizacyjnych Fundacji;
  • wnioskowanie w sprawach zmian
   Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i
   przeznaczenia jej majątku;
  • sporządzanie sprawozdań z
   działalności Fundacji;
  • sporządzanie i ogłaszanie rocznych
   sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o
   rachunkowości;
  • ustanawianie i przyznawanie odznak,
   medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym
   dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;
 2. Do Zarządu należy podejmowanie
  decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatora.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i
  odwoływać:

  • radę programową;
  • radę honorową;
  • zespoły doradcze.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji
  odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący
  Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji
  elektronicznej.

§ 19

 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają
  zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana
  jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa
  Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów
  oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji
  przysługuje jeden głos.
 4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać
  do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z
  celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania
  udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 20

Do reprezentowania Fundacji
upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

§ 21

 1. W sprawie zmiany celu fundacji
  decyzję podejmuje Fundator.
 2. Zmiana celów Fundacji następuje
  poprzez podjęcie przez Fundatora stosownej uchwały.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie
  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i
  odwołuje fundator.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje
  Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 23

 1. Jedynym uprawnionym do zmiany
  statutu jest Fundator.

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę być na bieżąco

FreshMail.pl